Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 8 Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI Abstrakt PDF
Sławomir Kurek, Tomasz Rachwał, Mariusz Szubert
 
Vol 8 Integrowanie przedsiębiorczości i procesu kształcenia mechaników samochodowych Abstrakt PDF
Mirosław Włodarczyk, Jerzy Janczewski
 
Vol 9 Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych Abstrakt PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 11 Projekt „Common Goals – Common Ways” jako przykład aktywizacji grupy Romów zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym Abstrakt PDF
Agnieszka Świętek, Wiktor Osuch, Tomasz Rachwał, Sławomir Kurek
 
Vol 8 Podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów krakowskich liceów – szanse i oczekiwania Abstrakt PDF
Wiktor Osuch
 
Vol 7 Rola edukacji w procesach globalizacji Abstrakt PDF
Monika Borowiec
 
Vol 8 Oczekiwania a realia wejścia ludzi młodych na rynek pracy jako wyzwanie dla edukacji z przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Agnieszka Świętek
 
Vol 11 Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i nauczycieli – studium porównawcze Abstrakt PDF
Mariola Tracz
 
Vol 8 Miejsce przedsiębiorczości w edukacji Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 2 Scenariusz zajęć edukacyjnych. "Gdzie zaczyna się droga do sukcesu" Abstrakt PDF
Ewa Rutkowska
 
Vol 8 Regionalne zróżnicowanie kształcenia we Francji w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości departamentów zamorskich Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki, Paweł Brzegowy
 
Vol 8 Doskonalenie zawodowe kierowców a przedsiębiorczość Abstrakt PDF
Jerzy Janczewski
 
Vol 10 Problematyka zmian w systemie emerytalnym w edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 10 Problemy naukowo-dydaktyczne międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu „Przedsiębiorczość – Edukacja” Abstrakt PDF MOBI EPUB
Zbigniew Zioło
 
Vol 1 Możliwość wykorzystania komputera na zajęciach podstaw przedsiębiorczości na przykładzie lekcji nt. podatków pośrednich (scenariusz lekcji) Abstrakt PDF
Małgorzata Kulikowska
 
Vol 12 Metody badań edukacji przedsiębiorczej Abstrakt PDF
Angelika Andrzejczyk
 
Vol 14 Poziom przedsiębiorczości w krajach europejskich w świetle wskaźników TEA i EEA a występujące w wybranych z nich modele kształcenia przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Agnieszka Świętek
 
Vol 14 Sytuacja młodzieży NEET w Polsce i propozycje podniesienia jej kompetencji przedsiębiorczych w świetle rezultatów projektu RLG Abstrakt PDF
Agnieszka Świętek, Tomasz Rachwał, Sławomir Kurek, Wioletta Kilar, Wiktor Osuch
 
Vol 14 Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w wychowaniu przedszkolnym, szkole podstawowej i szkołach średnich w świetle nowej podstawy programowej Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał, Wioletta Kilar, Zygmunt Kawecki, Piotr Wróbel
 
Vol 8 Wiedza dziś – sukces jutro. Przedsiębiorczość w strategii rozwoju edukacji w Polsce. Abstrakt PDF
Iwona Szypuła
 
Vol 13 Działalność na rzecz edukacji w zakresie przedsiębiorczości Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Abstrakt PDF PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 10 Kształtowanie postaw odpowiedzialności społecznej w nauczaniu przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Agnieszka Żur
 
Vol 13 Wybrane zagadnienia wirtualizacji uczelni wyższych Abstrakt PDF
Tomasz Gładysz
 
Vol 3 Techniki multimedialne w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Małgorzata Kulikowska, Bożena Krasnodębska
 
Vol 6 Zmiany procesu edukacji kierowców w warunkach integracji europejskiej Abstrakt PDF
Zbigniew Ożdżyński
 
Vol 12 Edukacja przedsiębiorczości w ramach kształcenia zawodowego a sytuacja jego absolwentów na rynku pracy Abstrakt PDF
Agata Poczmańska Poczmańska, Roksana Pierwieniecka
 
Vol 4 Kształtowanie postaw przedsiębiorczych i promocja jakości pracy szkoły na przykładzie programu Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” Abstrakt PDF
Magdalena Szubert
 
Vol 12 Badanie efektywności programów edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości na podstawie studium przypadku Politechniki Warszawskiej – komunikat z badań Abstrakt PDF
Agnieszka Skala
 
Vol 1 Scenariusz lekcji „Ochrona konsumenta” Abstrakt PDF
Maria Szczepańska
 
Vol 2 Refleksje z realizacji międzyszkolnego projektu „O pieniądzu wiem wszystko” Abstrakt PDF
Małgorzata Kulikowska, Bożena Krasnodębska
 
Vol 4 „Dzień przedsiębiorczości” - szansą na lepsze przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wejścia na rynek pracy Abstrakt PDF
Joanna Mrożek
 
Vol 1 Refleksje na temat udziału i koordynacji akcji „Dzień Przedsiębiorczości” Abstrakt PDF
Elżbieta Ziemianin-Profic
 
Vol 2 Komunikacja interpersonalna w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości - propozycje ćwiczeń Abstrakt PDF
Barbara Makieła
 
Vol 4 Wiedza i umiejętności w nauczaniu przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Krystian Sowislok
 
Vol 8 Przedsiębiorczość w edukacji dzieci i młodzieży dla świadomego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym Abstrakt PDF
Zbigniew Ożdżyński
 
Vol 12 Wirtualne gry strategiczne – narzędzie edukacji przedsiębiorczej czy eksperymentalna metoda badawcza w badaniach nad przedsiębiorczością? Abstrakt PDF
Aleksandra Gaweł
 
Vol 1 Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem zdolnym na lekcjach z podstaw przedsiębiorczości i zajęciach dodatkowych dotyczących poradnictwa zawodowego Abstrakt PDF
Maria Różańska
 
Vol 2 Zapotrzebowanie środowiska szkolnego w zakresie edukacji ekonomicznej a oferta edukacyjna Portalu Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego - NBPortal.pl Abstrakt PDF
Beata Szmulczyńska
 
Vol 4 Etyka i edukacja a bezpieczeństwo ruchu drogowego Abstrakt PDF
Zbigniew Ożdżyński
 
Vol 12 Edukacyjna rola szlaków kulinarnych Abstrakt PDF
Piotr Dominik
 
Vol 1 Czy jest miejsce dla doradcy zawodowego i SZOKu w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnokształcących? Abstrakt PDF
Jerzy Desperak
 
Vol 2 Problematyka globalizacji działalności sektora bankowego w edukacji szkolnej Abstrakt PDF
Kazimierz Nowak
 
Vol 4 Problematyka etyki biznesu w edukacji przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Kazimierz Nowak
 
Vol 8 Charakterystyka podstawowych rodzajów upadłości firm w edukacji przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Andrzej Tokarski
 
Vol 11 Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego Abstrakt PDF
Danuta Piróg
 
Vol 1 Technologia informacyjna a przedsiębiorczość w szkole ponadgimnazjalnej Abstrakt PDF
Piotr Uczkiewicz
 
Vol 2 Rola i znaczenie podstaw przedsiębiorczości w kształceniu ogólnym Abstrakt PDF
Mariola Tracz
 
Vol 4 Kadra, której można zaufać. Cechy dobrego przedsiębiorcy ukształtowanego w systemie edukacji Abstrakt PDF
Katarzyna Maślanka
 
Vol 1 Przedsiębiorczość jako przedmiot matury 2008 Abstrakt PDF
Marek Bartoń
 
Vol 3 Proekologiczna edukacja w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych Abstrakt PDF
Janina Rosiak, Piotr Szczypa
 
1 - 50 z 72 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-9048