Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 8 Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI Abstrakt PDF
Sławomir Kurek, Tomasz Rachwał, Mariusz Szubert
 
Vol 8 Integrowanie przedsiębiorczości i procesu kształcenia mechaników samochodowych Abstrakt PDF
Mirosław Włodarczyk, Jerzy Janczewski
 
Vol 9 Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych Abstrakt PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 7 Rola edukacji w procesach globalizacji Abstrakt PDF
Monika Borowiec
 
Vol 11 Projekt „Common Goals – Common Ways” jako przykład aktywizacji grupy Romów zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym Abstrakt PDF
Agnieszka Świętek, Wiktor Osuch, Tomasz Rachwał, Sławomir Kurek
 
Vol 8 Podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów krakowskich liceów – szanse i oczekiwania Abstrakt PDF
Wiktor Osuch
 
Vol 8 Miejsce przedsiębiorczości w edukacji Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 8 Oczekiwania a realia wejścia ludzi młodych na rynek pracy jako wyzwanie dla edukacji z przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Agnieszka Świętek
 
Vol 11 Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i nauczycieli – studium porównawcze Abstrakt PDF
Mariola Tracz
 
Vol 2 Scenariusz zajęć edukacyjnych. "Gdzie zaczyna się droga do sukcesu" Abstrakt PDF
Ewa Rutkowska
 
Vol 8 Regionalne zróżnicowanie kształcenia we Francji w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości departamentów zamorskich Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki, Paweł Brzegowy
 
Vol 8 Doskonalenie zawodowe kierowców a przedsiębiorczość Abstrakt PDF
Jerzy Janczewski
 
Vol 10 Problematyka zmian w systemie emerytalnym w edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 10 Problemy naukowo-dydaktyczne międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu „Przedsiębiorczość – Edukacja” Abstrakt PDF MOBI EPUB
Zbigniew Zioło
 
Vol 1 Możliwość wykorzystania komputera na zajęciach podstaw przedsiębiorczości na przykładzie lekcji nt. podatków pośrednich (scenariusz lekcji) Abstrakt PDF
Małgorzata Kulikowska
 
Vol 12 Metody badań edukacji przedsiębiorczej Abstrakt PDF
Angelika Andrzejczyk
 
Vol 8 Wiedza dziś – sukces jutro. Przedsiębiorczość w strategii rozwoju edukacji w Polsce. Abstrakt PDF
Iwona Szypuła
 
Vol 13 Działalność na rzecz edukacji w zakresie przedsiębiorczości Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Abstrakt PDF PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 10 Kształtowanie postaw odpowiedzialności społecznej w nauczaniu przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Agnieszka Żur
 
Vol 13 Wybrane zagadnienia wirtualizacji uczelni wyższych Abstrakt PDF
Tomasz Gładysz
 
Vol 3 Techniki multimedialne w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Małgorzata Kulikowska, Bożena Krasnodębska
 
Vol 6 Zmiany procesu edukacji kierowców w warunkach integracji europejskiej Abstrakt PDF
Zbigniew Ożdżyński
 
Vol 3 Wybrane projekty edukacyjne w aktywizacji uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości. Abstrakt PDF
Edyta Osuch, Wiktor Osuch
 
Vol 6 Przedsiębiorczość i edukacja jako strategie profesjonalistów na czas kryzysu Abstrakt PDF
Krzysztof Dąbrowski
 
Vol 12 Kształtowanie postaw przedsiębiorczych z uwzględnieniem zasad ekorozwoju wśród uczniów z wykorzystaniem gry PowerPlayer wypracowanej w ramach projektu SUSEN Abstrakt PDF
Wioletta Kilar, Sławomir Kurek, Tomasz Rachwał, Marcin Semczuk, Agnieszka Świętek
 
Vol 9 Status przedsiębiorczości w warunkach kryzysu edukacji Abstrakt PDF
Tomasz Tadeusz Brzozowski
 
Vol 1 Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i rodziców na przykładzie wybranych krakowskich szkół Abstrakt PDF
Edyta Osuch, Wiktor Osuch
 
Vol 3 Zagadnienia globalizacji i korporacji ponadnarodowych w edukacji przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Wioletta Kilar
 
Vol 12 Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał, Krzysztof Wach
 
Vol 1 Nauczanie podstaw przedsiębiorczości w liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych Abstrakt PDF
Barbara Makieła, Zbigniew Makieła
 
Vol 3 Przedmiot podstawy przedsiębiorczości - założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli Abstrakt PDF
Mariola Tracz, Tomasz Rachwał
 
Vol 8 Kształcenie na rzecz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Abstrakt PDF
Celina Grażyna Gabińska
 
Vol 12 Edukacja przedsiębiorczości w ramach kształcenia zawodowego a sytuacja jego absolwentów na rynku pracy Abstrakt PDF
Agata Poczmańska Poczmańska, Roksana Pierwieniecka
 
Vol 4 Kształtowanie postaw przedsiębiorczych i promocja jakości pracy szkoły na przykładzie programu Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” Abstrakt PDF
Magdalena Szubert
 
Vol 12 Badanie efektywności programów edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości na podstawie studium przypadku Politechniki Warszawskiej – komunikat z badań Abstrakt PDF
Agnieszka Skala
 
Vol 1 Scenariusz lekcji „Ochrona konsumenta” Abstrakt PDF
Maria Szczepańska
 
Vol 2 Refleksje z realizacji międzyszkolnego projektu „O pieniądzu wiem wszystko” Abstrakt PDF
Małgorzata Kulikowska, Bożena Krasnodębska
 
Vol 4 „Dzień przedsiębiorczości” - szansą na lepsze przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wejścia na rynek pracy Abstrakt PDF
Joanna Mrożek
 
Vol 1 Refleksje na temat udziału i koordynacji akcji „Dzień Przedsiębiorczości” Abstrakt PDF
Elżbieta Ziemianin-Profic
 
Vol 2 Komunikacja interpersonalna w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości - propozycje ćwiczeń Abstrakt PDF
Barbara Makieła
 
Vol 4 Wiedza i umiejętności w nauczaniu przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Krystian Sowislok
 
Vol 8 Przedsiębiorczość w edukacji dzieci i młodzieży dla świadomego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym Abstrakt PDF
Zbigniew Ożdżyński
 
Vol 12 Wirtualne gry strategiczne – narzędzie edukacji przedsiębiorczej czy eksperymentalna metoda badawcza w badaniach nad przedsiębiorczością? Abstrakt PDF
Aleksandra Gaweł
 
Vol 1 Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem zdolnym na lekcjach z podstaw przedsiębiorczości i zajęciach dodatkowych dotyczących poradnictwa zawodowego Abstrakt PDF
Maria Różańska
 
Vol 2 Zapotrzebowanie środowiska szkolnego w zakresie edukacji ekonomicznej a oferta edukacyjna Portalu Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego - NBPortal.pl Abstrakt PDF
Beata Szmulczyńska
 
Vol 4 Etyka i edukacja a bezpieczeństwo ruchu drogowego Abstrakt PDF
Zbigniew Ożdżyński
 
Vol 12 Edukacyjna rola szlaków kulinarnych Abstrakt PDF
Piotr Dominik
 
Vol 1 Czy jest miejsce dla doradcy zawodowego i SZOKu w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnokształcących? Abstrakt PDF
Jerzy Desperak
 
Vol 2 Problematyka globalizacji działalności sektora bankowego w edukacji szkolnej Abstrakt PDF
Kazimierz Nowak
 
Vol 4 Problematyka etyki biznesu w edukacji przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Kazimierz Nowak
 
1 - 50 z 69 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.