Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 8 Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI Abstrakt PDF
Sławomir Kurek, Tomasz Rachwał, Mariusz Szubert
 
Vol 8 Integrowanie przedsiębiorczości i procesu kształcenia mechaników samochodowych Abstrakt PDF
Mirosław Włodarczyk, Jerzy Janczewski
 
Vol 9 Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych Abstrakt PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 11 Projekt „Common Goals – Common Ways” jako przykład aktywizacji grupy Romów zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym Abstrakt PDF
Agnieszka Świętek, Wiktor Osuch, Tomasz Rachwał, Sławomir Kurek
 
Vol 8 Podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów krakowskich liceów – szanse i oczekiwania Abstrakt PDF
Wiktor Osuch
 
Vol 7 Rola edukacji w procesach globalizacji Abstrakt PDF
Monika Borowiec
 
Vol 8 Oczekiwania a realia wejścia ludzi młodych na rynek pracy jako wyzwanie dla edukacji z przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Agnieszka Świętek
 
Vol 11 Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i nauczycieli – studium porównawcze Abstrakt PDF
Mariola Tracz
 
Vol 8 Miejsce przedsiębiorczości w edukacji Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 8 Doskonalenie zawodowe kierowców a przedsiębiorczość Abstrakt PDF
Jerzy Janczewski
 
Vol 10 Problematyka zmian w systemie emerytalnym w edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 10 Problemy naukowo-dydaktyczne międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu „Przedsiębiorczość – Edukacja” Abstrakt PDF MOBI EPUB
Zbigniew Zioło
 
Vol 2 Scenariusz zajęć edukacyjnych. "Gdzie zaczyna się droga do sukcesu" Abstrakt PDF
Ewa Rutkowska
 
Vol 8 Regionalne zróżnicowanie kształcenia we Francji w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości departamentów zamorskich Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki, Paweł Brzegowy
 
Vol 8 Wiedza dziś – sukces jutro. Przedsiębiorczość w strategii rozwoju edukacji w Polsce. Abstrakt PDF
Iwona Szypuła
 
Vol 13 Działalność na rzecz edukacji w zakresie przedsiębiorczości Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Abstrakt PDF PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 10 Kształtowanie postaw odpowiedzialności społecznej w nauczaniu przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Agnieszka Żur
 
Vol 13 Wybrane zagadnienia wirtualizacji uczelni wyższych Abstrakt PDF
Tomasz Gładysz
 
Vol 3 Techniki multimedialne w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Małgorzata Kulikowska, Bożena Krasnodębska
 
Vol 6 Zmiany procesu edukacji kierowców w warunkach integracji europejskiej Abstrakt PDF
Zbigniew Ożdżyński
 
Vol 1 Możliwość wykorzystania komputera na zajęciach podstaw przedsiębiorczości na przykładzie lekcji nt. podatków pośrednich (scenariusz lekcji) Abstrakt PDF
Małgorzata Kulikowska
 
Vol 12 Metody badań edukacji przedsiębiorczej Abstrakt PDF
Angelika Andrzejczyk
 
Vol 1 Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem zdolnym na lekcjach z podstaw przedsiębiorczości i zajęciach dodatkowych dotyczących poradnictwa zawodowego Abstrakt PDF
Maria Różańska
 
Vol 2 Zapotrzebowanie środowiska szkolnego w zakresie edukacji ekonomicznej a oferta edukacyjna Portalu Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego - NBPortal.pl Abstrakt PDF
Beata Szmulczyńska
 
Vol 4 Etyka i edukacja a bezpieczeństwo ruchu drogowego Abstrakt PDF
Zbigniew Ożdżyński
 
Vol 12 Edukacyjna rola szlaków kulinarnych Abstrakt PDF
Piotr Dominik
 
Vol 1 Czy jest miejsce dla doradcy zawodowego i SZOKu w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnokształcących? Abstrakt PDF
Jerzy Desperak
 
Vol 2 Problematyka globalizacji działalności sektora bankowego w edukacji szkolnej Abstrakt PDF
Kazimierz Nowak
 
Vol 4 Problematyka etyki biznesu w edukacji przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Kazimierz Nowak
 
Vol 8 Charakterystyka podstawowych rodzajów upadłości firm w edukacji przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Andrzej Tokarski
 
Vol 11 Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego Abstrakt PDF
Danuta Piróg
 
Vol 1 Technologia informacyjna a przedsiębiorczość w szkole ponadgimnazjalnej Abstrakt PDF
Piotr Uczkiewicz
 
Vol 2 Rola i znaczenie podstaw przedsiębiorczości w kształceniu ogólnym Abstrakt PDF
Mariola Tracz
 
Vol 4 Kadra, której można zaufać. Cechy dobrego przedsiębiorcy ukształtowanego w systemie edukacji Abstrakt PDF
Katarzyna Maślanka
 
Vol 1 Przedsiębiorczość jako przedmiot matury 2008 Abstrakt PDF
Marek Bartoń
 
Vol 3 Proekologiczna edukacja w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych Abstrakt PDF
Janina Rosiak, Piotr Szczypa
 
Vol 4 Rola szkolnictwa wyższego w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Monika Borowiec
 
Vol 1 Problematyka rynku pracy w edukacji przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Barbara Baran
 
Vol 3 Przedsiębiorczy uczeń w UE - propozycje tematów lekcji Abstrakt PDF
Jerzy Desperak, Aneta Depczyńska
 
Vol 5 E-learning i blended learning w edukacji. Charakterystyka projektu LAMS WZiEU Abstrakt PDF
Adam Stecyk
 
Vol 8 Przedsiębiorczość w szkole ponadgimnazjalnej na przykładzie II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu Abstrakt PDF
Krystian Sowislok
 
Vol 1 Miejsce i rola edukacji europejskiej w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości w kontekście współczesnych wyzwań cywilizacyjnych Abstrakt PDF
Danuta Piróg
 
Vol 3 Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu - uczeniu się podstaw przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Mirosław Soczówka
 
Vol 5 Kształtowanie społeczeństwa informacyjnego przez edukowanie w zakresie przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Barbara Sawczuk-Gołaszewska
 
Vol 8 Przedsiębiorczość własna młodzieży na przykładzie maturzystów krakowskich szkół średnich Abstrakt PDF
Agnieszka Węglowska
 
Vol 1 O niektórych kryteriach doboru treści nauczania do podstawy programowej i programu nauczania z podstaw przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Mariola Tracz
 
Vol 12 Ocena nauczania podstaw przedsiębiorczości przez uczniów liceum ogólnokształcącego Abstrakt PDF
Kamila Ziółkowska-Weiss
 
Vol 1 Ranga przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w edukacji szkolnej Abstrakt PDF
Zygmunt Kawecki
 
Vol 3 Wybrane projekty edukacyjne w aktywizacji uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości. Abstrakt PDF
Edyta Osuch, Wiktor Osuch
 
Vol 6 Przedsiębiorczość i edukacja jako strategie profesjonalistów na czas kryzysu Abstrakt PDF
Krzysztof Dąbrowski
 
1 - 50 z 69 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.