Przedsiębiorczość - Edukacja

rocznik / od 2019 półrocznik naukowy

 

Czasopismo wydawane jest od 2005 roku przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wydanie niektórych tomów czasopismo było dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w szczególności przygotowanie publikacji artykułów w języku angielskim w tomie 13 (2017 r.) było dofinansowane ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje problematykę szeroko rozumianej przedsiębiorczości, w szczególności dotyczącą jej znaczenia w rozwoju różnej skali układów przestrzennych (lokalnych, regionalnych, krajowych – szczególnie państw Europy Środkowej i Wschodniej, europejskich i światowych) oraz roli przedsiębiorczości w funkcjonowaniu instytucji i przedsiębiorstw reprezentujących różne działy gospodarki. Podejmowana jest także problematyka uwarunkowań rozwoju działalności gospodarczej. Rozważania dotyczące zarysowanej problematyki staramy się adaptować do celów dydaktycznych w zakresie doskonalenia treści i metod nauczania przedsiębiorczości w powiązaniu z treściami pokrewnych przedmiotów. Dlatego szczególne miejsce zajmuje problematyka kształtowania postaw przedsiębiorczych człowieka i edukacji w zakresie przedsiębiorczości na wszystkich poziomach – od przedszkola, przez szkoły podstawowe i średnie, do szkolnictwa wyższego oraz kształcenia ustawicznego. Czasopismo jest także otwarte na prezentację doświadczeń dydaktycznych środowiska nauczycielskiego zainteresowanego zagadnieniami przedsiębiorczości oraz jej miejsca w systemie oświaty.

Czasopismo jest zarejestrowane w Rejestrze Dzienników i Czasopism oraz indeksowane w krajowych i międzynarodowych bazach czasopism.

Czasopismo „Przedsiębiorczość – Edukacja” od 2019 roku zostało przekształcone w półrocznik i znalazło się w grupie czasopism zakwalifikowanych do finansowania  w ramach programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych” (jako jedno z niewielu czasopism z geografii społeczno-ekonomicznej i nauk ekonomicznych).

Zapraszamy do współpracy i składania artykułów.

 

ISSN (wersji papierowej): 2083-3296

ISSN (on-line): 2449-9048Vol 15, No 1


Okładka

Rola przedsiębiorczości w edukacji i rozwoju społeczno-gospodarczym układów lokalnych

The role of entrepreneurship in education and socio-economic development of local systems

pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasz RachwałaISSN: 2449-9048