Przedsiębiorczość - Edukacja

rocznik naukowy

 

Czasopismo wydawane jest od 2005 roku przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie we współpracy z innymi instytacjami. Wydanie niektórych tomów czasopismo było dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Problematyka czasopisma obejmuje wyniki prac badawczych i wymianę doświadczeń związanych z problematyką przedsiębiorczości dotyczącą rozwoju działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej w różnej skali układów przestrzennych (lokalnej, regionalnej, krajowej, europejskiej i światowej), gospodarki finansowej przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i państwa, rynku kapitałowego, systemu bankowego, podatkowego i ubezpieczeń, zmian na rynku pracy oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych człowieka i jego umiejętności interpersonalnych. Rozważania dotyczące zarysowanej problematyki staramy się adaptować do celów dydaktycznych w zakresie doskonalenie treści i metod nauczania przedsiębiorczości w powiązaniu z treściami pokrewnych przedmiotów. Jesteśmy otwarci na prezentację doświadczeń dydaktycznych środowiska nauczycielskiego zainteresowanego zagadnieniami przedsiębiorczości oraz jej miejsca w systemie oświaty. Prezentowane są również prace typu case study odnoszące się do funkcjonowania wybranych przedsiębiorstw, specjalnych stref ekonomicznych, centrów gospodarczych oraz wybranych działów przemysłu i usług w rożnej skali układów przestrzennych Polski i świata.

Czasopismo jest zarejestrowane w Rejestrze Dzienników i Czasopism oraz indeksowane w krajowych i międzynarodowych bazach czasopism.

Zapraszamy do współpracy i składania artykułów.

 

ISSN (wersji papierowej): 2083-3296

ISSN (on-line): 2449-9048Vol 12


Okładka

Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych

Entrepreneurship as a factor in the development of local systems

pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasz Rachwała

2016

 ISSN: 2449-9048